Reactie op berichtgeving media over financiële positie

​Intermetzo betreurt de berichtgeving in de media over haar financiële positie. Dit temeer omdat alle betrokken partijen zich tot het uiterste inspannen om de continuïteit van zorg aan jeugdigen bij Intermetzo te garanderen.


Zo is er constructief overleg met gemeenten over het betalingsverkeer en wordt er overleg gevoerd met een mogelijke samenwerkingspartner en met het departement van VWS en de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ).  


Intermetzo gaat er op basis van de lopende gesprekken met alle betrokken partijen van uit dat er een goede oplossing komt, waarbij de zorg voor kinderen ook voor de lange termijn wordt geborgd.