Kennisnetwerken

Bij Intermetzo werken we met kennisnetwerken. Binnen deze kennisnetwerken wisselen we kennis en ervaringen uit en stimuleren we nieuwe ontwikkelingen op diverse gebieden. Met de kennis die de leden uit het netwerk halen, kunnen zij bijvoorbeeld werkgerelateerde problemen oplossen. Kortom, meer mensen weten meer en samen kun je in een kortere tijd een beter resultaat bereiken. Intermetzo heeft 5 kennisnetwerken opgericht:

 • Complex trauma
 • Middelengebruik
 • Antroposofisch geinspireerde zorg
 • Seksualiteit
 • Binnenlandse mensenhandel


  Complex trauma

  Bij Intermetzo komen kinderen en jongeren met een complex trauma. Een complex trauma wordt gekenmerkt door ernstige en zware problematiek. Om deze kinderen en jongeren zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het kennisnetwerk Complex trauma opgericht. Binnen dit netwerk kunnen onze zorgverleners kennis en ervaring uitwisselen met als doel om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

  Middelengebruik

  Van middelengebruik wordt gesproken wanneer een jongere langdurig of veelvuldig drugs of alcohol gebruikt. Dit leidt vaak tot problemen. Dit kunnen problemen zijn met het nakomen van verplichtigingen op het werk, op school of thuis of herhaaldelijk in aanraking komen met justitie waardoor ze tijdelijk bij Intermetzo verblijven. Binnen het kennisnetwerk Middelengebruik worden kennis en ervaringen uitgewisseld om de aanpak van middelengebruik bij jongeren zo effectief mogelijk in te zetten.

  Antroposofisch geinspireerde zorg

  Bij Intermetzo Zonnehuizen werken wij met antroposofisch geinspireerde waarden. Dit houdt in dat wij uitgaan van de unieke kwaliteiten van ieder mens, gehandicapt of niet. De ontwikkeling van de individuele mens staat centraal. Met een geintegreerde behandeling binnen de drie leefsferen (wonen, onderwijs en vrije tijd) ondersteunen we ieder kind in zijn of haar ontwikkeling.

  Seksualiteit

  Bij Intermetzo komen kinderen en jongeren die in aanraking zijn gekomen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het doel van het kennisnetwerk Seksualiteit is alle interne kennis en ervaringen rondom seksualiteit te bundelen, toegankelijk te maken en te verspreiden. Op die manier kunnen onze zorgverleners de juiste begeleiding en behandeling bieden per individu.

  Binnenlandse mensenhandel

  Al jaren neemt het aantal geregistreerde jonge slachtoffers van loverboys en mensenhandel toe. Om deze doelgroep binnen Intermetzo zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden, is dit kennisnetwerk opgericht. 
  Hier wordt alle kennis over mensenhandel en loverboys verzameld en intern en extern gedeeld. Naast het bundelen en verspreiden van kennis wordt er ook nieuwe kennis ontwikkeld. Op die manier kunnen we deze kinderen en jongeren zo effectief mogelijk begeleiden en behandelen. 

  Intermetzo is bij de aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek actief binnen het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden (www.eckm.nl). Het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden is een plek waar kennis wordt gebundeld en verder ontwikkeld, zodat adequaat ingespeeld kan worden op de hulpvraag van kwetsbare meiden.