Zorg en behandeling

Hier vindt u een globale beschrijving onze zorg, behandeling en onderwijs. Zorg en behandeling vanuit een antroposofisch geinspireerde visie wordt gegeven door Intermetzo Zonnehuizen.

Diagnostiek en behandeling
Van kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling door poliklinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie Traverse, Tweestromen en Trialis. Voor kinderen en jongeren al dan niet met een verstandelijke beperking. Hulpverlening aan ouders. Tweestromen en Trialis werken vanuit de antroposofisch geïnspireerde visie.

Ambulante hulpverlening
Gezinsinterventies en oudertraining gericht op het vergroten van de pedagogische vaardigheden en het verbeteren van de ouder/kind relatie.

Dagbehandeling
Voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Dagbehandeling vindt altijd plaats in combinatie met het bezoeken van een school. Dagbehandeling op basis van de antroposofische visie vindt plaats bij Aquamarijn, Aventurijn en De Dijckhof.

Gezinshuizen
Orthopedagogische behandeling wordt gegeven binnen de kleinschaligheid van een gezin aan kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. De kinderen en jongeren hebben uiteenlopende problematiek: gedragsproblematiek al dan niet in combinatie met psychiatrische problematiek en/of een (licht) verstandelijke beperking.

 

 

Verblijf in een instelling
24-uurs verblijf en behandeling voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblematiek die niet meer thuis kunnen wonen en ambulante hulpverlening niet (meer) toereikend is. Verblijf en behandeling vindt altijd plaats in combinatie met school en arbeidstoeleiding. Ook voor:

- Jongeren die tegen zichzelf beschermd moeten worden of waarbij voorkomen moet worden dat hij of zij zich aan behandeling onttrekt (JeugdzorgPlus).

- Jonge (aanstaande) moeders, die worden geholpen bij hun eigen problematiek, bij het ontwikkelen van een gezond interactiepatroon met haar kind en bij het vergroten van haar opvoedingsvaardigheden (Moeder&Kindhuis).

- Normaal begaafde en licht verstandelijk beperkte jongeren die door de kinderrechter op strafrechtelijke titel voor behandeling in onze justitiële jeugdinrichting (JJI Lelystad) zijn geplaatst.

- Crisisopvang van kinderen en jongeren.

Onderwijs en arbeidstoeleiding
Cluster 4-onderwijs (speciaal onderwijs) voor jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar. Voor jongeren die tussentijds en soms ook kortstondig onderwijs volgen en op verschillende momenten en niveaus in- en uitstromen. Een stageonderdeel waarmee aansluiting op de arbeidsmarkt zo veel mogelijk gewaarborgd wordt. Een arbeidstraject waar het behalen van branchegerichte certificaten voorop staat, voor jongeren voor wie de geboden opleidingen te moeilijk of niet passend is.

Door Intermetzo Zonnehuizen wordt speciaal onderwijs aangeboden vanuit de antroposofische visie.