​Klacht

Wij nemen uw klacht serieus. Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze zorg en/of behandeling.  Wij vinden het belangrijk dat u ons laat weten wat u dwars zit. Uiteraard nemen wij alle klachten serieus. Voor ons is uw klacht belangrijke informatie om onze zorg te verbeteren.

Om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. De klachtenregeling is er om te zorgen dat klachten van cliënten/ouders serieus worden genomen en dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden die u daarbij heeft.

Maak uw onvrede kenbaar

Als u een klacht heeft, kunt u die het beste bespreken met de persoon om wie het gaat,  bijvoorbeeld de perspectiefbegeleider, behandelaar of groepsleider. Zo kan voorkomen worden dat ongenoegens uitgroeien tot grote problemen. Wij begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om zo'n gesprek te voeren, maar meestal werkt het verhelderend.

Is uw kind zelf niet in staat om een klacht in te dienen of is hij minderjarig, dan kan u als ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger namens uw kind de klacht indienen.

Klachtenfunctionaris

Misschien vindt u het vervelend of moeilijk om uw probleem of klacht te bespreken met de medewerker of zijn/haar leidinggevende. Misschien wilt u er wel over praten maar niet met de persoon zelf. Het is altijd mogelijk om in gesprek te gaan met een onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bespreekt eerst samen met u de klacht. En bekijkt of de klacht op een andere manier kan worden opgelost.  De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld bemiddelen tussen u en de betrokken medewerker. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw informatie.

Wilt u weten wie de klachtenfunctionaris is? Vraag het aan één van onze medewerkers. Zij kunnen u zijn gegevens geven. U kunt ook een e-mail sturen naar klachtenfunctionaris@intermetzo.nl.

Vertrouwenspersoon

Wilt u liever uw klacht bespreken met iemand buiten Intermetzo, dan kan dat bij de (patiënten) vertrouwenspersoon. U kunt met hem of haar uw klacht en wensen bespreken. Hij of zij kan een objectief advies geven of u helpen de klacht verder bespreekbaar te maken. De (patiënten) vertrouwenspersoon doet alleen iets als u daarom vraagt. Hij/zij heeft geheimhoudingsplicht en zal dus nooit informatie aan derden doorgeven zonder uw toestemming.

Wilt u de vertrouwenspersoon bellen of mailen? Dan kunt u kijken op dit overzicht.

Klachtencommissie

Slaagt u er niet in (samen met de klachtenfunctionaris of (patiënten) vertrouwenspersoon) een oplossing te vinden voor uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie is onafhankelijk, geen van de leden werkt bij Intermetzo. De commissie is zo samengesteld dat zij de klachten onbevooroordeeld en op deskundige wijze kan handelen. U kunt uw klacht alleen schriftelijk bij de klachtencommissie indienen. U kunt dit doen door dit klachtenformulier in te vullen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen. De contactgegevens over de klachtencommissie vindt u op dit overzicht..

De klachtencommissie  onderzoekt uw klacht en bepaalt of uw klacht wel of niet wordt behandeld. Als uw klacht wordt behandeld dan volgt er een hoorzitting. U krijgt de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. Dit geldt ook voor de persoon waarover u klaagt.

Op basis van haar bevindingen geeft de klachtencommissie adviezen aan de Raad van Bestuur om de gang van zaken binnen Intermetzo  te verbeteren.  Uiteraard wordt u op de hoogte gesteld van het advies en wat ermee is gedaan.

Het indienen van een klacht heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor de behandeling en zorg voor uw kind. Ook is uw privacy gewaarborgd.

Uw klacht, wij doen er iets mee

Tot slot welke weg u ook kiest, belangrijk is dat u uw onvrede kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij samen op zoek gaan naar oplossingen. Uw melding kan leiden tot verbetering van ons werk, dat is niet alleen belangrijk voor u, maar ook voor anderen.