Transitievragen Intensieve Behandeling - poliklinisch, intensieve dagbehandeling en 24-uurs behandeling

 

Ik maak gebruik van ambulante jeugdhulp. Wat verandert er voor mij en mijn kind?

Ambulante jeugdhulp is hulp aan gezinnen met kinderen die problemen hebben. De hulp wordt thuis geboden.
Het gaat om kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het kind woont gewoon thuis en kan naar school of werk. Het kind heeft regelmatig een afspraak met een jeugdhulpinstelling. Soms krijgen ook de andere gezinsleden hulp.

 • Is uw indicatie voor ambulante jeugdhulp nog geldig op 1-1-2015?

  Dan geldt het overgangsrecht. U houdt recht op de zorg de in de jeugdzorg-indicatie staat.

 • Heeft u in 2015 of vóór 2016 een nieuwe indicatie nodig?

  Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de toegang van jeugdhulp. Een nieuwe indicatie vraagt u aan bij uw gemeente. Neem hierover tijdig contact op met uw gemeente of met uw contactpersoon binnen Intermetzo.


Mijn kind maakt gebruik van Jeugd GGZ. Wat verandert er voor mij en mijn kind?

Jeugd GGZ is de behandeling van psychische problemen of psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jongeren.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd GGZ. Ook als de behandeling langere tijd duurt. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd GGZ zit dan niet meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen.

Een klein deel van de Jeugd GGZ blijft de zorgverzekeraar betalen, namelijk:

 • behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner GGZ.
 • medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling zitten (ofwel: medicijnen die u zelf met een recept bij de apotheek kunt ophalen).

Heeft uw kind op 1-1-2015 een geldige verwijzing of indicatie voor Jeugd GGZ? Dan geldt het overgangsrecht voor uw kind. Uw kind houdt recht op de behandeling uit de verwijzing/indicatie zolang het overgangsrecht duurt.

Als een behandeling GGZ afloopt en er is nieuwe behandeling nodig, volstaat (nog steeds) een verwijzing van
bijvoorbeeld de huisarts of de specialist.


Mijn kind krijgt begeleiding vanuit de AWBZ. Wat verandert er voor mij en mijn kind?

Begeleiding is hulp in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te (leren) leven. Er bestaan veel vormen van begeleiding. Begeleiding van jeugdigen gaat ook over naar de Jeugdwet (gemeente). Een uitzondering is begeleiding voor jeugd die thuis woont, maar zware zorg nodig heeft (intensieve kindzorg).

 • Is de AWBZ-indicatie van uw kind nog geldig op 1-1-2015?

  Dan krijgt u te maken met het overgangsrecht.


Mijn kind krijgt zorg vanuit de AWBZ. Moet ik de gemeente bellen?

Zolang de AWBZ-indicatie geldig is, hoeft u geen contact op te nemen met de gemeente. Uw gemeente regelt met de jeugdhulpaanbieders dat de begeleiding doorloopt. De gemeente kan hiervoor zelf informatie opvragen bij de jeugdhulpaanbieders. Bureau Jeugdzorg en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geven ook informatie aan gemeenten.


Kan ik de AWBZ-indicatie nog verlengen in 2015?

Stopt de AWBZ-indicatie van uw kind in 2015? Dan stopt het overgangsrecht ook op die datum. U kunt in 2015 geen AWBZ-zorg meer aanvragen. Vanaf dat moment gelden de regels van de Jeugdwet voor uw kind. U kunt zich melden bij uw gemeente voor ondersteuning. Het is verstandig om dat twee maanden voor de einddatum te doen.
De gemeente heeft namelijk 8 weken de tijd om te beslissen over een eventuele aanvraag voor ondersteuning.


Mijn kind gaat naar het KDC. Wat verandert er voor mij en mijn kind?

Heeft uw kind een ernstige meervoudige beperking met een beperkt ontwikkelingsperspectief en een indicatie met AWBZ-zorg? Dan komt uw kind in aanmerking voor het overgangsrecht Wlz-zorg (Wet langdurige zorg)

 • Wet langdurige zorg?

  Er komt er een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zwaarste, langdurige zorg. Dan verdwijnt de AWBZ.
  Voor kinderen en jongeren met een indicatie voor AWBZ-zorg geldt een overgangsregeling.

  Als de nieuwe wet is ingegaan, kijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of uw kind recht heeft op Wlz-zorg. De Wlz wordt uitgevoerd door regionaal werkende zorgkantoren. Zorgkantoren werken voor alle zorgverzekeraars in Nederland en hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat uw kind de zorg krijgt waar het recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij instellingen, zoals Intermetzo.


Wat gebeurt er met het pgb?

Heeft u op 31-12-2014 een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u dat houden zolang het overgangsrecht duurt. De gemeente kan u vragen om over te stappen op hulp in natura, maar u bent dat niet verplicht.

 • Trekkingsrecht

  U krijgt het pgb niet meer op uw eigen rekening gestort, maar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de betalingen. Men noemt dit het 'trekkingsrecht'. U moet zorgovereenkomsten sluiten met de hulpverleners van uw kind. Meer informatie over het trekkingsrecht en de zorgovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 • Nieuw pgb aanvragen

  Heeft uw kind na afloop van de huidige indicatie nog ondersteuning nodig? Dan kunt u weer een pgb aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de Jeugdwet:

  • u moet onderbouwen dat gewone hulp ('in natura') niet past bij de situatie van uw kind.

  • u moet een pgb kunnen beheren, dus u kunt bijvoorbeeld overeenkomsten afsluiten en hulpverleners aansturen.

  • u moet veilige en goede hulp inkopen.

Heeft u nog meer vragen?

Kijk op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl en bij www.voordejeugd.nl.
U kunt ook contact opnemen met uw contactpersoon bij de u bekende Intermetzo-locatie of met uw eigen gemeente.